Strona główna »  Ile kosztuje karta rowerowa w Wordzie?

 Ile kosztuje karta rowerowa w Wordzie?

przez Rafał Górecki
0 komentarz
 Ile kosztuje karta rowerowa w Wordzie

Osoba, która nie jest uczniem szkoły podstawowej, a chce uzyskać kartę rowerową, musi przejść odpowiednie szkolenie, które prowadzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub ośrodki szkolenia kierowców. Proces ten obejmuje 5 godzin zajęć teoretycznych dotyczących wiedzy o ruchu drogowym, 1 godzinę nauki pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 2 godziny praktycznych zajęć z zakresu wiedzy technicznej i doskonalenia umiejętności jazdy rowerem na placu manewrowym. Instrukcje prowadzą egzaminatorzy, nauczyciele lub instruktorzy.

Aby sprawdzić niezbędne umiejętności, przeprowadza się egzamin, który jest dostępny dla osób, które ukończyły zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Termin egzaminu ustala jednostka szkoląca (WORD) w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

Część teoretyczna egzaminu odbywa się w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań, na które uczestnik musi odpowiedzieć w ciągu 35 minut. Aby zaliczyć tę część, wymagane jest udzielenie przynajmniej 20 prawidłowych odpowiedzi.

Część praktyczna egzaminu trwa 10 minut, a pozytywny wynik uzyskuje osoba, która poprawnie wykonuje co najmniej 90% manewrów i nie stanowi zagrożenia dla ruchu drogowego.

Ile kosztuje karta rowerowa w Wordzie?

Zgodnie z przepisami ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia roweru jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób niepełnoletnich (art. 7 ust. 1 pkt 2). Minimalny wiek wymagany do kierowania rowerem to 10 lat (art. 8 ust. 1 pkt 10).

Karta rowerowa jest wydawana bezpłatnie za zgodą pisemną rodzica lub opiekuna dziecka, zależnie od statusu ucznia. Dyrektor szkoły wystawia kartę dla uczniów szkoły podstawowej, natomiast dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców – dla osób spoza tego kręgu (art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2).

Wydanie karty rowerowej jest bezpłatne pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. Proces ten ma na celu zapewnienie, że osoba posiadająca kartę rowerową posiada niezbędną wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne w kierowaniu rowerem oraz zdolność do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych. Wszystko to skupia się na stworzeniu bezpiecznych warunków dla uczestników ruchu rowerowego oraz promowaniu odpowiedzialnego i świadomego korzystania z dróg publicznych.

Warto zaznaczyć, że karta rowerowa w Wordzie jest wydawana bezpłatnie, a jej koszt jest pokrywany jedynie w przypadku niepełnoletnich osób, które nie są uczniami szkoły podstawowej.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ: